*** چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر ملت قهرمان ایران مبارک باد. *** گذرگاه‌های تاریکمان را ایمان روشن کرد. تلاش‌های پراکنده‌مان را رهبر جهت داد، بازوان ناتوانمان را وحدت توان بخشید و پاهای سستمان را همت استوار ساخت و پیروز شدیم و پیروز ماندیم. اگر تجربه‌های پیروزی‌هایمان را تکرار نکنیم، تجربه‌های شکستهایمان تکرار خواهد شد.***

اسناد بدون شرح

اسامی و سوابق 65 نفر از روحانیون زندانی با محکومیت‌های مختلف


تاریخ انتشار: 06 تير 1398


گزارش

درباره: صورت اسامى و وضعیت روحانیون زندانى

 

محترما به استحضار می‌رساند:

مقرر شده است صورت اسامى و وضعیت وعاظى که به اتهامات ضد امنیتى در زندان مى‌باشند تهیه و به عرض برسد.

در اجراى امر اقدام و شرح وضعیت 84 نفر از افراد منظور که 19 نفر از آنها پرونده‌هایشان در مراحل رسیدگى مقدماتى و 65 نفر دیگر طبق آراء دادگاههاى صالحه محکومیت پیدا کرده‌اند طبق 6 برگ پیوست از نظر عالى می‌گذرد.

به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید. تاریخ 26 / 4 / 37

 

لیست اسامى روحانیون و وعاظى که به اتهامات ضدامنیتى بازداشت

و طبق آراء دادگاههاى ذیصلاح محکومیت حاصل نموده‌اند

 

1ـ سید محمود علائى طالقانى فرزند سید ابوالحسن شغل واعظ:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکارى با گروه تروریست به اصطلاح مجاهدین خلق در تاریخ 2 / 9 / 34 دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده است.

2ـ شیخ حسینعلى منتظرى فرزند على شغل مدرس:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکارى با گروه تروریست به اصطلاح مجاهدین خلق در تاریخ 12 / 4 / 34 دستگیر و به ده سال زندان محکوم گردیده است.

3ـ محمد حسینى‌نیا کجیدى فرزند على اصغر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه کشور در تاریخ 27 / 3 / 34 بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده است.

 4ـ محمد باقرزاده فرزند حاجى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ  9 / 11 / 35 دستگیر و به دو سال زندان محکوم گردیده است.

5 ـ حسن غفارى فرزند عباس شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و به چهار سال زندان محکوم گردیده است.

6ـ ولى‌اله واحد مرزبان کلاته فرزند على اکبر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 31 / 3 / 34 دستگیر و به پنج سال حبس جنائى درجه 2 محکوم شده است.

7ـ حسن عشورى (عاشورى) فرزند على شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 1 / 8 / 35 دستگیر و سرانجام به سه سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

8ـ نور محمد عقیلى فرزند سید حسن شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

9ـ نصراله مظهرى فرزند سیف‌اله شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 17 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس محکوم گردیده است.

10 ـ سید محمد طباطبائى فرزند سید عباس شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 4 / 7 / 36 بازداشت و سرانجام به دو سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

11ـ احمد محدث فرزند حسین شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 24 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به ده سال زندان محکوم گردیده است.

12ـ على بخشى فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 11 / 5 / 34 دستگیر و سرانجام به هفت سال زندان محکوم گردیده است.

13ـ محمد على ذاکریان فرزند عبدالخالق شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 11 / 5 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال زندان محکوم گردیده است.

14ـ ایرج صفاتى فرزند على شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 12 / 12 / 35 دستگیر و سرانجام به سه سال زندان محکوم گردیده است.

15ـ محسن مقدسى فرزند محمد على شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

16ـ على سراجى فرزند فتح‌اله شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به پنج سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

17ـ محسن دعاگوى فیض آبادى فرزند محمدعلى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 15 / 2 / 35 دستگیر و سرانجام به 12سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

18ـ ابراهیم معدنى فرزند اسماعیل شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 16 / 12 / 35 دستگیر و سرانجام به سه سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

19ـ سید ابراهیم مرزانى (معروف به حسینى) فرزند سید محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به چهار سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

20ـ سید محمد على علوى طباطبائى فرزند حسن شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به هشت سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

21ـ محمدعلى مالک الرقابى فرزند ابوتراب شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به پنج سال زندان محکوم گردیده است.

22ـ سید احمد على نبوى نورى فرزند میررحیم شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 13 / 7 / 36 دستگیر و سرانجام به پنج سال حبس درجه 1 محکوم گردیده است.

23ـ محمدرضا (امیر) شریف راضى فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 14 / 2 / 37 دستگیر و سرانجام به پنج سال زندان محکوم گردیده است.

24ـ قربانعلى درزى فرزند حبیب‌اله شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 7 / 10 / 33 دستگیر و سرانجام به حبس ابد محکوم می‌گردد.

25ـ احمد (صفت‌اله) برزگر نفرى فرزند قدرت شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 26 / 4 / 35 دستگیر و سرانجام به 15 سال حبس محکوم می‌گردد.

26ـ شیخ مصطفى فومنى حائرى فرزند محمد جواد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 7 / 8 / 36 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس محکوم می‌گردد.

27 ـ جلال اشجع فرزند حسین شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 17 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به پنج سال حبس جنائى درجه 2 محکوم می‌گردد.

28ـ کمال‌الدین ادیب زارچى فرزند على اکبر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 12 / 6 / 36 دستگیر و سرانجام به چهار سال حبس جنائى درجه 1 محکوم می‌گردد.

29ـ حسن لاهوتى اشکورى فرزند نصراله شغل واعظ:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 12 / 9 / 34 دستگیر و سرانجام به چهار سال حبس جنائى درجه 2 محکوم می‌گردد.

30 ـ عباس سالارى فرزند محمد على شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 18 / 2 / 33 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم می‌گردد.

31ـ احمد طالبى فرزند حیدرعلى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 15 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم می‌گردد.

32ـ حسین هراتى فرزند عباس شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 33 دستگیر و سرانجام به چهار سال حبس جنائى درجه 2 محکوم می‌گردد.

33ـ على رکعى (احمدى ـ جوادى) فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 8 / 8 / 35 دستگیر و سرانجام به هشت سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

34ـ اکبر هاشمى بهرمانى رفسنجانى فرزند على شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 1 / 9 / 34 دستگیر و سرانجام به سه سال زندان محکوم گردیده است.

35ـ سید احمد هاشمى نژاد اشرفى فرزند سید حسن شغل واعظ:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 21 / 2 / 34 دستگیر و سرانجام به 12 سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

36ـ عبداله میثمى فرزند اصغر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 11 / 3 / 37 دستگیر و سرانجام به پنج سال زندان محکوم گردیده است.

37ـ حسن محمودى فرزند قاسم شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 1 / 8 / 35 دستگیر و سرانجام به سه سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

38ـ محمد یوسف کیافتوحى فرزند محمد اسماعیل شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به پنج سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

39ـ محمد تقى زشتى فرزند ساجعلى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 26 / 11 / 33 دستگیر و سرانجام به حبس ابد محکوم شده است.

40ـ عسگرى فقیه حسن شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم شده است.

41ـ ابراهیم باقرى فرزند باقر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم شده است.

42ـ احمد ملازاده فرزند حسین شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 7 / 3 / 36 دستگیر و سرانجام به چهار سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

43ـ حسین خدادادى فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 17 / 6 / 34 دستگیر و سرانجام  به شش سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

44ـ حسین آقا علیخانى فرزند رحیم شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 3 / 10 / 34 دستگیر و سرانجام به حبس ابد محکوم گردیده است.

45 ـ مراد على احمدى فرزند عزیز شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به هشت سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

46ـ جعفر حاج حیدرى فرزند حیدر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 15 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به 15 سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

47ـ على خاتمى فرزند بیوک شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 16 / 2 / 34 دستگیر و سرانجام به پنج سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است. ضمنا وضعیت یاد شده در­کمیسیون عفو و بخشودگى مطرح می‌باشد.

48 ـ سید محمد باقر دریابارى فرزند میر عبدالحسین شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به شش  سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

49ـ عسگر شیر محمدى فرزند جلال شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به پنج سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

50ـ عزیزعلى پرتوى فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به سه سال و ششماه حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

51ـ احمد على دباغى (معروف به برهانى) فرزند لطفعلى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 23 / 5 / 35 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى 1 محکوم گردیده است.

52ـ عباس حسینى فرزند على اکبر شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 25 / 2 / 35 دستگیر و سرانجام به هفت سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

53ـ آدینه محمد آدینه زاده فرزند نجفعلى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 28 / 3 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

54ـ اکبر رضائى استخروئیه فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 23 / 2 / 34 دستگیر و سرانجام به هشت سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

55ـ على عرفا فرزند محمود شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 21 / 11 / 32 دستگیر و سرانجام به 15 سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

56ـ محمد حسین شجاعى فرزند محمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 25 / 2 / 36 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

57 ـ سید محمد رضوى فرزند یداله شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 18 / 8 / 34 دستگیر و سرانجام به شش سال حبس جنائى درجه 1 محکوم می‌گردد.

58ـ سید على سجادى فرزند سید هاشم شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 6 / 7 / 35   دستگیر   و  سرانجام به سه سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

59ـ محمد رضا امیرى فرزند عباسعلى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 25 / 3 / 36 دستگیر و سرانجام به دو سال حبس جنائى درجه 2 محکوم شده است.

60ـ على عبادى جامخانه فرزند وهاب شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 17 / 4 / 35 دستگیر و سرانجام به سه سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

61 ـ محمد حسین غیاث علوى فرزند سید محمود شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 20 / 4 / 36 دستگیر و سرانجام به هشت سال حبس جنائى درجه 1 محکوم می‌گردد.

62ـ قربانعلى علیزاده فرزند یوسف شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اهانت به رئیس مملکت در تاریخ 13 / 6 / 36 بازداشت و سرانجام به دو سال زندان محکوم می‌گردد. ضمناً چون یاد شده تقاضاى عفو نموده وضعیت ­وى در کمیسیون عفو و بخشودگى مطرح می‌باشد.

63ـ غلامرضا مروى سماورچى فرزند احمد شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 15 / 6 / 34 دستگیر و سرانجام به ده سال حبس جنائى درجه 1 محکوم گردیده است.

64ـ غلامرضا اسدى فرزند حسین شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 2 / 7 / 34 دستگیر و سرانجام به چهار سال حبس جنائى درجه 2 محکوم گردیده است.

65 ـ شیخ محمد اکرمى فرزند محمد تقى شغل طلبه:

نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 26 / 12 / 36 دستگیر و سرانجام به یکسال زندان محکوم گردیده است.


منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد هفتم، صفحه 264 تا 272، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1379
 

تعداد مشاهده: 328

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.