نسخه
بنر سایت
...
سه‌شنبه 3 بهمن 1396   03:07:54
❖ بررسی نقش و کارکرد حزب ملیون در ساخت قدرت در دوران پهلوی دوم

 در دوره پهلوی دوم تحت تأثیر نیروهای خارجی و داخلی نوعی سیستم دو حزبی فرمایشی ایجاد شد که هدف از ایجاد این سیستم، مشروعیت دادن به اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم پهلوی و جلوه‌دادن نوعی دموکراسی نمایشی بود. حزب ملیون بر پایه همین نظام دو حزبی فرمایشی به رهبری منوچهر اقبال شکل گرفت. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که حزب ملیون از آغاز تا پایان چه عملکردی را در درون ساخت سیاسی نظام پهلوی ایفا کرد؟ استدلال مقاله بر آن است که حزب ملیون تنها در شاکله محدوده نظام سیاسی و برای مشروعیت دادن به اقدامات حکومت به کار گرفته شد و هیچ کارکرد دیگری از این حزب در این دوره به چشم نمی¬آید. فعالیت این حزب در چارچوب ساخت قدرت، دفاع از بقای رژیم پهلوی، حمایت از دولت اقبال، دخالت در انتخابات و عدم توجه به خواست مردم و طبقات مختلف جامعه بود. این مقاله بر پایه نوعی روش اسنادی و کتابخانه¬ای و با استفاده از اسناد ساواک در ابتدا به روند تأسیس این حزب از آغاز تا انحلال پرداخته و در ادامه به بررسی نقش و کارکرد حزب ملیون در ساختار نظام سیاسی رژیم پهلوی توجه دارد.
کلیدواژه: حزب ملیون، حکومت پهلوی، ساخت قدرت، نظام سیاسی.

***********************

ادامه...
12345678910...>>>
  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
❖ در باره پزشک مخصوص شاه، عبدالکریم ایادی

 سپهبد عبدالکریم ایادی یکی از مرموزترین چهره‌های دربار پهلوی و از اعضای فعال تشکیلات بهائیت است که توانست با نزدیک شدن به محمدرضا پهلوی به عنوان پزشک مخصوص او علاوه بر به دست آوردن قدرت و موقعیت ویژه برای خود، به توسعه و ترویج بهائیت در ایران بپردازد. با نفوذ او در دربار، بهائیان در ارکان مختلف حکومت جای گرفتند.
ایادی علاوه بر حضور در ارتش و دربار، بسیاری از مشاغل مهم و پول‌ساز را در اختیار داشت که اسناد بسیاری از مفاسد اقتصادی وی موجود است. او با حضور در ساواک، نقش مهمی در کنترل و سرکوب فعالیت مبارزان سیاسی مذهبی به عهده داشت و یکی از عاملان نفوذ اسرائیل در رژیم پهلوی بود.
ایادی، بهائیت، ساواک، رژیم پهلوی 

ادامه...
12345678910...>>>
  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     
 
امتیاز دهی
 
 

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت