اسدالله علم، وزیر دربار، مشاور و محرم راز شاه، سردسته جریان وابسته به انگلیس در رژیم پهلویمشروب خواری محمدرضا پهلوی به همراه اسدالله علم در یک مهمانی رسمیاسدالله علماسدالله علماسدالله علم در ایام جوانیاسدالله علم در حال سخنرانی در حزب مردماسدالله علم در حال سخنرانیاسدالله علم و امیرعباس هویدااسدالله علم و شاهاسدالله علم و عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملیاسدالله علم و یحیی عدل


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.