تسخیر لانه جاسوسی


16 آذر 1398


لحظات اول ورود دانشجویان مسلمان به لانه جاسوسیاولین لحظات ورود دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسیاولین لحظات ورود دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسیتیتر روزنامه جمهوری اسلامی بعد از تسخیر لانه جاسوسیسفارت آمریکا سقوط کرد. تیتر روزنامه اطلاعات بعد از تسخیر لانه جاسوسیاتاق اسناد در لانه جاسوسی با در گاو صندوقی آن. اتاقی که تنها چند تن از جاسوسان آمریکایی حق حضور در آن را داشتندانبار گاز اشک آور و سایر مهمات موجود در لانه جاسوسیانواع سلاحهای موجود در لانه جاسوسیبا تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام حمایتهای مردمی از اقدام آنان اوج گرفتبه دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. چند تن از گروگانهای زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتیبه دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. چند تن از گروگانهای سیاهپوست و زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتیبه دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. چند تن از گروگانهای سیاهپوست و زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتیبه دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدند. یکی از گروگانهای زن قبل از آزادی در یک مصاحبه مطبوعاتیبه دستور امام زنان و سیاهپوستانی که جاسوسی آنان اثبات نشده بود آزاد شدندتصویر کارتر در لحظات اولیه ورود دانشجویان بر روی زمین. دانشجویان ابهت دروغین آمریکا و رهبران آن را برای همیشه فرو ریختندتصویری که به عنوان نماد گروگانگیری دانشجویان خط امام به تمام جهان صادر گردیدتظاهرات زنان و مردان آمریکایی ساکن در تهران در زمان تسخیر لانه جاسوسی و ابراز حمایت از دانشجویان خط امام و در خواست بازگرداندن شاه از دولت آمریکا برای محاکمه او به ایرانتظاهرات زنان و مردان آمریکایی ساکن در تهران در زمان تسخیر لانه جاسوسی و ابراز حمایت از دانشجویان خط امام و در خواست بازگرداندن شاه از دولت آمریکا برای محاکمه او به ایرانتظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشتتظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشتتظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشتتظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشتتظاهرات مردم لا ینقطع ادامه داشتجاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شدجاسوسان آمریکایی پس از دستگیری به محل نگهداری منتقل میشوند این تصویر بعنوان نماد ذلت رهبران نظام جهانخوار و جنایتکار آمریکا به همه جهان ارسال شدجعبه مهمات موجود در لانه جاسوسی آمریکاجلیقه‌های ضد گلوله موجود در لانه جاسوسیدانشجویان کفن پوشی که از کرج پیاده تا تهران آمده بودند تا از اقدام دانشجویان اعلام حمایت نمایند. آنان به درون لانه جاسوسی آمدند و با دانشجویان پیرو خط امام به گفتگو نشستند.دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در لحظات اولیه ورود به محوطه لانه جاسوسی آماده میشوند که جاسوسان آمریکایی را به گروگان بگیرند تا آمریکا را مجبور به استرداد شاه نماینددرون یکی از اتاقهای ساختمان مرکزی لانه جاسوسی. نظامیان آمریکای با تمام وسائلی که در اختیار داشتند سعی نمودند از ورود دانشجویان پیرو خط امام قبل از تخریب اسناد جلو گیری نمایند.دستگاه کنترل تلفن. با این دستگاه جاسوسان آمریکا میتوانستند ده هزار شماره تلفن در شهر تهران را بدون اینکه صاحبان آن مطلع گردند کنترل و شنود نمایند.راهپیمایی و تظاهرات عظیم روز اول محرم سال 1400 هجری قمری در حمایت از دانشجویان و محکوم نمودن امریکا.راهرو ساختمان مرکزی و وسائل نگهبانان این ساختمان ماسکهای ضد گازکارتر متفکرکامپیوترهای موجود در اتاق مخابرات سفارت که محل ارسال اطلاعات و دریافت دستورات بود به این صورت تخریب شده استلحظاتی پس از گشوده شدن در ساختمان مرکزی در لانه جاسوسی و دستگیری جاسوسان با فریاد الله اکبرماسک و گلوله و سایر وسائل موجود در لانه جاسوسی ابر قدرتی که از سفارتخانه خود برای دخالت در امور داخلی کشور ما سوء استفاده نموده بود.هر روز اقشار گوناگون خود را به لانه جاسوسی میرساندند و حمایت خود را از اقدام دانشجویان برای بازگرداند شاه و محاکمه او اعلام میداشتند. بازدید معلولان از لانه جاسوسییکی از خانمهای دانشجوی خط امام در حال نگهبانی در محوطه داخلی لانه جاسوسی - خانم فروز رجایی فرهدایایی که برای گروگانها فرستاده شده بود به یکی از زنان که جاسوسی او مسجل شده بود، داده شده است.یکی از دانشجویان خط امام. فروز رجایی فریکی از دانشجوین تلاش مینماید در گاوصندوقی اتاق اسناد را بگشاید .یکی از دستگاههای مخابراتی موجود در اتاق اسناد لانه جاسوسیمراسم جشن شب ژانویه و آغاز سال نو میلادی 1980 با حضور چند کشیش برای خنثی نمودن تبلیغات دروغین آمریکا بر ضد دانشجویان پیرو خط امام و وارد نمودن اتهام بد رفتاری آنان با گروگانهایکی از سفرای دعوت شده برای بررسی ادعای رسانه های آمریکایی مبنی بر بد رفتاری دانشجویان با گروگانها، در حال گفتگو با یکی از گروگانهایکی از گروگانها در حال نرمش روزانه. گروگانها از ساعات معینی برای حضور در فضای باز و نرمش و ورزش برخوردار بودند.یکی از گروگانها در یک مصاحبه مطبوعاتیکشیشان مسیحی در شب ژانویه برای جشنی که در لانه جاسوسی برگزار شده بود، دعوت شدند. مراسم جشن شب ژانویه و آغاز سال نو مسیحیمراسم جشن شب اول ژانویه و آغاز سال نو مسیحیکشیشان مسیحی در شب ژانویه برای جشنی که در لانه جاسوسی برگزار شده بود، دعوت شدند. مراسم جشن شب ژانویه و آغاز سال نو مسیحی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.