برخی از مسئولین کشوری و امنیتی بابل


02 آذر 1398


اسماعیل مرکباتی رئیس شعبه امنیت داخلی ساواک بابلحسن متین نماینده بابل در مجلس شورای ملیحسین محتشم الشریعه رئیس بخش یک امنیت داخلی ساواک مازندرانداراب ذکریائی تلوکی رهبر عملیات امنیت داخلی ساواک بابلسیدجلال سعیدنیا فرماندار بابل در سال 57عباسعلی دولتی رهبر عملیات ساواک بابلعبداله حقیقی ماشین نویس ساواک بابلمهین دخت صنیع نماینده بابل در مجلس شورای ملیمیرعباس خطیبی رئیس شهربانی استان مازندران قبل از انقلابنظام‌الدین بزرگ‌زاده نماینده بابل در دوره 24 مجلس شورای ملی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.