انقلاب اسلامی در ساری


31 تير 1398


حجت‌الاسلام شهید عبدالوهاب قاسمیسخنرانی حجت‌الاسلام شیخ عبدالحمید عبدالاحد پس از آزادی از زندان کمیته مشترک در ساری دی ماه سال 57حجت‌الاسلام عبدالحمید عبدالاحد در حال سخنرانیسخنرانی حجت‌الاسلام شیخ عبدالحمید عبدالاحد در میدان شهدای ساری پس از آزادی از زندان ساواک (کمیته مشترک ضد خرابکاری تهران) دی ماه 57حجت‌الاسلام عبدالحمید عبدالاحد در حال سخنرانیاستقبال روحانیون ساری از حجت‌الاسلام عبدالحمید عبدالاحد پس از آزادی از زندان. از سمت راست: حاج حسین مفتاحی، شهید حجت‌الاسلام قاسمی، حجت‌الاسلام عبدالاحد، آیت‌الله تائبی، مرحوم آیت‌الله شفیعی، حجت‌الاسلام شفائیحجت‌الاسلام عبدالحمید عبدالاحد پس از آزادی از زندان ساواک. از سمت راست: حاج حسین مفتاحی، حجت‌الاسلام شفیعی، مرحوم آیت‌الله شفیعی، حجت‌الاسلام عبدالاحد در حال سوار شدن بر ماشین، مرحوم حجت‌الاسلام صادقی، مرحوم حجت‌الاسلام حسین علی شفائی امام جماعت مسجد مصطفی خان، حجت‌الاسلام مومنی دارابکلائی، حجت‌الاس

تظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی در ساری و حجت‌الاسلام عبدالحمید عبدالاحد در پیشاپیش مردم

نگهبانی خیابانی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی در ساریپاسداری از انقلابنگهبانی خیابانی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی در ساریتسخیر شهربانی مازندران در ساری توسط انقلابیونتظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی در ساری

تظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی در ساری

تظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی در ساریتظاهرات در ساریتظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی در ساری

تظاهرات باشکوه مردم ساریتظاهرات باشکوه مردم و علمای ساریتظاهرات در ساریتظاهرات مردم و روحانیون مبارز ساری در میدان ساعت ساریراهپیمایی مردم و روحانیان مبارز ساریروحانیان ساری در تظاهراتساری در آتش و دودشهید حجت‌الاسلام عبدالوهاب قاسمیعلمای ساری در تظاهراتاساتید و طلاب حوزه علمیه ساریاز سمت راست: حجت‌الاسلام عبدالرحمن نوبخت، حجت‌الاسلام غلامحسین سعیدی، آیت‌الله سید مهدی پیشنمازی، مرحوم آیت‌الله صدوقی، حجت‌الاسلام علی اکبر رادمهر، حجت‌الاسلام حسین علی شفائی، حجت‌الاسلام شهید عبدالوهاب قاسمی، حجت‌الاسلام سید رضی شفیعیتظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی در سارینمایی از تظاهرات مردم از بالاراهپیمایی مردم و روحانیان ساری بر علیه رژیم پهلویروحانیان ساری همگام با مردم در راهپیمایی‌هاساری در آتشعلمای ساری در پیشاپیش تظاهراتشعارنویسی در ساری

شعارنویسی در ساری 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.