مسعود رجوی و سابقه نفاق و خیانت او قبل از سال 1350


19 مرداد 1398


به: ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی)

از: ساواک                        

درباره: مسعود رجوی فرزند حسین

پیرو: 7611 / 312 ـ 16 / 9 / 50

 

    نامبرده بالا که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادیبخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است و در دادگاه تجدید نظر نظامی به اعدام محکوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضاء سازمان مکشوفه به عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین به عمل آورده لذا به نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیری

تهیه کننده ـ

رئیس بخش 312 ـ ازغندی

معاون اداره یکم عملیات و بررسی ـ

رئیس اداره یکم عملیات و بررسی ـ جوان

*****

از : ساواک                                                                               تاریخ : 28  /  1  /  51

به : ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی(دادستانی)       شماره : 655 / 312

درباره : مسعود رجوی فرزند حسین

پیرو شماره 7611 /  312 – 16  /  9  /  50

 

نامبرده بالا که در دادگاههای بدوی و تجدید نظر آن  اداره  به اعدام محکوم گردیده از همکاران این سازمان بوده که در جریان کشف شبکه سازمان آزادیبخش ایران همکاری‌های ارزنده و مؤثری داشته است. مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور – ارتشبد نصیری

 

در اجرای اوامر تیمسار معظم ساواک نامه مورد بحث از تیمسار ارتشبد عظیمی دریافت گردید.

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.