سناتور سابق جمال امامی لیدر جریان انگلیسی تا سال 1345


03 ارديبهشت 1399


از راست به چپ: حسن اخوی، علی دشتی، جمال امامیعلی دشتی و جمال امامیحسن اخوی، علی دشتی، جمال امامیجمال امامی سفیر ایران در ایتالیا در ملاقات با مقامات ایتالیاییجمال امامی سفیر ایران در ایتالیا در ملاقات با مقامات هندیجمال امامی سفیر ایران در ایتالیا در ملاقات با مقامات هندیکابینه محمدساعد مراغه‌ای. از راست به چپ: دکتر مقبل، کاشانیان، سپهبد امیراحمدی، جمال امامی، محمدساعد مراغه‌ای، آراسته، دکتر امیر اعلم، دکتر محمد سجادی، علی‌اصغر حکمت، دکتر اقبال اشرفی، دکتر طاهری

کابینه محمدساعد مراغه‌ای. از راست به چپ: دکتر مقبل، علی‌اصغر حکمت، سپهبد امیراحمدی، محمدساعد مراغه‌ای، دکتر امیر اعلم، دکتر اقبال اشرفی، کاشانیان، طاهری، جمال امامی، آراسته، دکتر محمد سجادی

کابینه محمدساعد مراغه‌ای. از راست به چپ: علی‌اصغر حکمت، آراسته، مصطفی عدل، دکتر امیر اعلم، محمد سجادی، ساعد مراغه‌ای، جمال امامی، زنگنه، دکتر مقبل، دکتر اقبالدر مقابل در ورودی مجلس شورای ملی

جمال امامی سفیر ایران در ایتالیا به همراه ملک اصلانی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.