دربار و شاهزاده‌های بی‌آبروی پهلوی


11 مرداد 1399


هاشمی مدیر روزنامه اتحاد ملی می‌گفت: مقارن اعلام متهم نمودن والاحضرت شاهپور حمیدرضا در قضیه قتل ایران حاج‌‌‌میرزا آقائی معروف به فلور نامه‌هایی که با ماشین تحریر نوشته شده‌اند به جراید واصل گردیده و فرستادگان آنها به‌ عنوان اقامه دلیل متذکر شده‌اند که چنانچه شاهپور مذکور در این آدمکشی شرکت نداشته است و در نتیجه پای حرمت و حیثیت دربار شاهنشاهی در میان نبوده پس چرا جراید ضمن ذکر نام کلیه کسانی که هریک به نحوی از انحاء در این ماجرا کوچک‌ترین دخالتی داشته‌اند از ذکر نام کسی که برای فلور منزل اجاره نموده و اتومبیل خریده اسمی نبرده‌اند و چرا مقامات انتظامی و قضایی با وجود آبستن بودن فلور از پدر احتمالی طفل به هیچ‌وجه پی‌جویی نکرده‌‌اند و از این نامه‌ها برای نمایندگان خبرگزاری‌های خارجی نیز فرستاده شده و در آنها حرمت و حیثیت دربار شاهنشاهی را به شدت مورد حمله قرار داده‌اند و ارباب جراید نیز در صحبت‌های میان خود، شهربانی و دادگستری را موجب و مسبب این دستاویز دادن به مخالفین می‌دانند و ضمناً بعضی از مدیران مطبوعات من‌جمله هاشمی مدیر اتحاد ملی و عبدالکریم طباطبایی برای جلوگیری از این هتک حرمت خانواده سلطنتی با هم تماس گرفته و در صدد اخذ تماس با مأمورین انتظامی و قضایی و در میان نهادن موضوع با آنان و پیدا کردن جواب‌هایی به سؤالات سه‌گانه فوق‌الذکر و اعلام آنها در مطبوعات برآمده‌اند زیرا معتقدند که این سکوت مسئولین امر و عدم جلوگیری از این آبروریزی به‌ طور بی‌سابقه شئونات دربار شاهنشاهی را مورد تزلزل قرار داده است و باعث آن را هم بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی مأمورین شهربانی به اهمیت این قضیه و بستگی آن به حرمت خانواده سلطنت می‌دانند.

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.