کمک یک میلیون تومانی دولت به تلویزیون بهائیان علیرغم مخالفت‌ها


07 مرداد 1399


شماره: 103 / 300                                 تاریخ: 13 / 6 / 1344

 

موضوع: حبیب ثابت پاسال

  پرویز گرجی یکی از اعضاء هیأت تحریریه مجله تهران مصور از قول مهندس والا نماینده مجلس شورای ملی اظهار داشته که: علیرغم نظر مقامات روحانی که با حبیب ثابت پاسال، مسئول تلویزیون ایران دشمنی شدید دارند و او را عامل اصلی تقویت بهائیان در ایران می‌شناسند، طبق نظر مقامات عالی کشور قرار شده مبلغ یک میلیون تومان از طرف شرکت ملی نفت به نام اجرای برنامه‌های آموزشی از تلویزیون به حبیب ثابت پاسال پرداخت شود تا نامبرده بتواند با تقویت تشکیلات خود قدرت بیشتری در مقابل روحانیون به دست آورد.

پرداخت وجه مذکور به حبیب ثابت مورد تائید است ولی به منظور تقویت وی داده نمی‌شود بلکه برای ادامه برنامه‌های آموزشی از تلویزیون در اختیار وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است، بنابراین اقدامی ندارد. بایگانی شود. 16 / 6 . تهامی  

 


منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، حبیب ثابت پاسال، صفحه 38، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1395.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.