مجله امید ایران و مدیران و گردانندگان آن


31 تير 1399
علی اکبر صفی پور- مدیر مجله امید ایرانعلی اکبر صفی پور- مدیر مجله امید ایرانعلی اکبر صفی پور- مدیر مجله امید ایرانعلی اکبر صفی پور- مدیر مجله امید ایرانحاجیعلی رزم آرا نخست وزیر دوران پهلوی و از حامیان صفی پور جهت اخذ امتیاز مجله امید ایرانتیمور بختیار فرماندار نظامی تهران و رئیس ساواک و از دوستان و حامیان صفی پور و مجله امید ایرانامیرعباس هویدا- نخست وزیر از دوستان نزدیک صفی پورامیرعباس هویدا- نخست وزیر از دوستان نزدیک صفی پورصفی‌پور نفر سوم از سمت راستاحمد نفیسی شهردار تهران از دوستان صفی پور


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.