مجله فردوسی و مدیران و گردانندگان آن


02 مرداد 1399
نعمت الله جهانبانویی- مدیر مجله فردوسینعمت الله جهانبانویی- مدیر مجله فردوسینعمت الله جهانبانویی- مدیر مجله فردوسینعمت الله جهانبانویی- مدیر مجله فردوسینعمت الله جهانبانویی- مدیر مجله فردوسیاز چپ به راست: عبدالله والا، مدیر تهران مصور- نعمت الله جهانبانویی، مدیر مجله فردوسی- اسماعیل پور والی، مدیر مجله بامشاد.علی رضا نوری زاده- نویسنده مجله فردوسینعمت الله جهانبانویی- مدیر مجله فردوسیکارگزاران مطبوعاتی رژیم پهلوی در یکی از ضیافت های روتاری. دکتر علی بهزادی (مدیر مجله سپید و سیاه و فراماسونر معروف)، عبدالکریم طباطبائی (مدیر سالنامه دنیا) رو به دوربین. نعمت الله جهانبانوئی (مدیر مجله فردوسی) و مهندس عبدالله والا (مدیر مجله تهران مصور و عضو لژهای فراماسونری خیام، ژاندارک و کورش) پشت به دوربین.عباس پهلوان- سردبیر مجله فردوسیعباس پهلوان- سردبیر مجله فردوسیعباس پهلوان- سردبیر مجله فردوسیعباس پهلوان- سردبیر مجله فردوسیعلی رضا نوری زاده- نویسنده مجله فردوسیعلی امینی نخست وزیر از حامیان مجله فردوسی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.