تحقیر ساواک از سوی وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس!!


22 شهريور 1399


[تاریخ: 7 / 2 / 1339]

گزارش

محترماً به عرض عالی می‌رساند:

  دیشب طبق معمول جهت نظارت به تلویزیون ایران رفته بودم. رئیس ایستگاه اظهار داشتند که: امروز آقای اسپیرز وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس این جا آمده و برای روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ساعت 2030 وقت گرفتند که آقای وزیر امور خارجه انگلستان به تلویزیون آمده و مصاحبه مطبوعاتی انجام دهند. رئیس ایستگاه سپس اظهار داشت که: طبق معمول از ایشان متن مصاحبه را قبل از انجام برنامه جهت ارائه به نماینده سازمان امنیت خواستار شدم و آقای اسپیرز اظهار داشتند که:

 «لازم نیست، چون در هر صورت سازمان امنیت جرأت نمی‌کند که در متن آن قلم ببرد و اگر لازم شد خودم به تیمسار بختیار تلفن خواهم کرد.»

اینجانب نیز به مدیر ایستگاه اظهار داشتم: تا موقعی که از طرف تیمسار ریاست سازمان دستوری صادر نگردد، از اجرای برنامه ایشان خودداری گردد. اینک مراتب فوق جهت استحضار به عرض مبارک می‌رسد.

امر امر عالی است

همایون کیکاوسی

‌[تیمور بختیار]: آقای اسعد . برابر تحقیقات معموله، کارمند تلویزیون دروغ گفته است. ضمناً متن سخنرانی را سفارت انگلیس نزد من فرستاد. بنابراین: 1- مصاحبه انجام شود. 2- کارمند تلویزیون که دروغ گفته، بازخواست گردد. 7 / 2 / 39

 

*****

 

‌[تاریخ: 10 / 2 / 1339]

گزارش

  در اجرای اوامر تیمسار ریاست سازمان، اینجانب با کارمند تلویزیون آقای سنگی تماس گرفته و درباره اظهاراتی که نموده بودند، سئوال نمودم. ایشان اظهار داشتند:

 با وجود این که اینجانب یک بهائی بیش نیستم، ولی فردی وطن‌پرست می‌باشم و به تیمسار سپهبد بختیار و دستگاهی که تحت رهبری ایشان می‌باشد، ایمان و اعتقاد دارم و این که آقای اسپیرز به آقای هرمز ثابت گفتند که:

«سازمان جرأت نمی‌کند در متن مصاحبه قلم ببرد.»

با گوش خودم شنیدم و حاضرم از من هر نوع بازجوئی و امتحانی به عمل آید تا معلوم گردد که اینجانب دروغ نگفته، به خصوص به نماینده تیمسار بختیار؛ و حال هم که آقای اسپیرز و هم آقای هرمز ثابت زیر حرف خود زده‌اند، اینجانب حاضرم که هرگونه اوامر یا مجازاتی که تیمسار بختیار مقرر فرمایند، با جان و دل قبول نمایم.

منوط به امر عالی است

همایون کیکاوسی

بسیار خوب، بایگانی شود. 10 / 2 / 39

 
منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، حبیب ثابت‌پاسال، صفحه 47 و 48، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال1395.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.