آیت‌الله محمدباقر محی‌الدین انواری (متوفی 1391/7/23)


21 مهر 1400


آیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواری (بازدید از چاپخانه موسسه اطلاعات)آیت‌الله انواریآیت‌الله انواریزندان برازجان، آیت‌الله انواری (نفر دوم از سمت راست) شهید حاج مهدی عراقی (نفر سوم از راست) آقای حبیب الله عسکر اولادی (نفر اول از چپ)آیت‌الله انواری در جمع هیئت صنف بافنده تهرانآیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی (نفر اول نشسته از چپ)، آیت الله انواری (نفر سوم نشسته از چپ)مراسم دادگاه موتلفه اسلامیمراسم دادگاه موتلفه اسلامیآیت‌الله انواری در جمع هیئت صنف بافنده تهرانآیت‌الله انواری در جمع هیئت صنف بافنده تهرانآیت‌الله انواریآیت‌الله انواری (نفر اول از سمت چپ)، مرحوم آیت‌الله مشکینی (نفر دوم از سمت راست)آیت‌الله انواری (بازدید از چاپخانه موسسه اطلاعات)مجلس شورای ملیمجلس شورای ملیمجلس شورای ملی، آیت‌الله انواری (ردیف عقب نفر اول از چپ)، آقای فخرالدین حجازی (ردیف عقب نفر دوم از چپ)مجلس شورای ملی، آیت‌الله انواری (نفر سوم از راست)، آیت‌الله موحدی کرمانی(نفر دوم از راست)، دکتر محمدعلی هادی (نفر سوم از چپ)آیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواریآیت‌الله انواری


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.