علی امینی نخست وزیر از اردیبهشت سال 1340 تا تیر سال 1341 (درگذشت 1371/9/21)


20 آذر 1402


دکتر علی امینی در حال گفتگو با یکی از سیاستمداران آمریکادکتر علی امینی در حال دستبوسی شاهعلی امینی مجری سیاست آمریکا در دهه 1340علی امینی عاقد قرارداد کنسرسیوم نفت پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332دکتر علی امینی مدافع سیاست انگلستانامینی در یک جلسه 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.