منوچهر اقبال (درگذشت 1356/9/4)


04 آذر 1402


اقبال، شریف امامی، سرلشگر زاهدی از عوامل کودتای آمریکایی 28 مرداددکتر اقبال مدیرعامل شرکت نفتدکتر منوچهر اقبال از عوامل انگلیس و نخست وزیراقبال نخست وزیر در کنار شریف امامیاقبال و شریف امامی دو چهره فراماسون 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.