دکتر منوچهر آزمون


17 فروردين 1400


منوچهر آزمون از حزب توده تا وزارتمنوچهر آزمون [5943-5] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)آزمون از ساواک تا هیئت دولتمنوچهر آزمون از ساواک تا اوقافشاه، امیر اسدالله علم، هویدا... در دیدار کابینهدکتر منوچهر آزموندکتر منوچهر آزمون و غلامرضا پهلویدکتر منوچهر آزمون و غلامرضا پهلویدکتر منوچهر آزموندکتر منوچهر آزمون و غلامرضا پهلویدکتر منوچهرآزمون و تیمسار نعمت الله نصیری (رئیس ساواک) به هنگام دیدار رسمی از شاه

دکتر منوچهرآزمون در هنگام سخنرانی در جلسه حزب رستاخیز

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.