جمشید آموزگار نخست وزیر (درگذشت 1395/7/6)


04 مهر 1400


جمشید آموزگارجمشید آموزگار نخست وزیرمهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی- آموزگار نخست وزیرجمشید آموزگارجمشید آموزگار در ایام جوانیجمشید آموزگار در کنار شاه، فرح و امیرعباس هویدا

جمشید آموزگار


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.