جعفر شریف امامی، استاد اعظم فراماسونری و نخست وزیر (درگذشت 1377/3/26)


25 خرداد 1400


سناتور علی دشتی و شریف امامیشریف امامی و فریده دیباشریف امامی و منصور روحانیشمس پهلوی، شریف امامی و عبدالله ریاضیدر حضور محمدرضا پهلویمحمدرضا پهلوی، شریف امامی و سناتور محمود جمامیرعباس هویدا، جعفر شریف امامی، عبدالله ریاضی، جمشید آموزگار، پهلبد و هوشنگ نهاوندی در عکس دیده می‌شونددر پایان جلسه هیئت نظارت بر بنیاد پهلوی امیرعباس هویدا، نخست وزیر و جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و نیابت تولیت بنیاد پهلوی مذاکره می‌کنندگزارش هیئت نظارت بنیاد پهلویامیرعباس هویدا نخست وزیر و جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و نیابت تولیت بنیاد پهلوی و سناتور اشرف احمدی معاون بنیاد پهلوی در پایان جلسه هیئت نظارت بر بنیاد پهلوی

شریف امامی و محمدرضا پهلویشمس پهلوی در حالت دست دادن با سناتور محمود جم عضو هیئت مرکزی و یکی از اعضای قدیمی جمعیت شیر و خورشید سرخ. (در عکس جعفر شریف امامی، امیرعباس هویدا و عبدالله ریاضی نیز مشاهده می‌شوند)تقدیم نشان خدمت به جعفر شریف امامی نایب رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.