آیت‌الله سید عباس ابوترابی (متوفی 1379/3/12)


10 خرداد 1401


آیت‌الله سید عباس ابوترابیآیت‌الله سید عباس ابوترابیآیت‌الله سید عباس ابوترابیآیت‌الله سید عباس ابوترابیآیت‌الله سید عباس ابوترابی در مراسم حجآیت‌الله سید عباس ابوترابی در مراسم حجآیت‌الله سید عباس ابوترابی در لباس احرامآیت‌الله سید عباس ابوترابی و فرزندشان محمدحسن در مراسم حجآیت‌الله سید عباس ابوترابی و فرزندشان محمدحسن در مراسم حجآیت‌الله سید عباس ابوترابی و حجت‌الاسلام محمد عراقیآیت‌الله سید عباس ابوترابی در حال مطالعه کتابآیت‌الله سید عباس ابوترابی و فرزندشان سید علی‌اکبر

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.