هرمز قریب، ریاست کل تشریفات دربار









 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.