هرمز قریب، ریاست کل تشریفات دربار

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.