اسدالله علم، وزیر دربار، مشاور و محرم راز شاه، سردسته جریان وابسته به انگلیس در رژیم پهلوی (درگذشت 1357/1/25)


23 فروردين 1401


مشروب خواری محمدرضا پهلوی به همراه اسدالله علم در یک مهمانی رسمیاسدالله علماسدالله علماسدالله علم در ایام جوانیاسدالله علم در حال سخنرانی در حزب مردماسدالله علم در حال سخنرانیاسدالله علم و امیرعباس هویدااسدالله علم و شاهاسدالله علم و عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملیاسدالله علم و یحیی عدل


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.