شاپور ریپورتر جاسوس به نام انگلیس در ایران


06 اسفند 1397


شاپور ریپورتراردشیر ریپورتر پدر شاپور و از جاسوسان استعمار انگلیساردشیر و همسرش، والدین شاپور ریپورترشاپور ریپورتر فرزند اردشیر. پدر و فرزند در خدمت دستگاه جاسوسی انگلیسشاپور ریپورترشاپور ریپورترشاپور ریپورترشاپور ریپوتر جاسوس به نام انگلیس در کنار همسر، پسر و دو تن از بستگانریپورتر در کنار پسرششاپور ریپورتر در کنار همسر و پسرششاپور ریپورتر نفر اول سمت راست با شاه و جمشید آموزگارشاپور ریپورتر نفر وسط با لباس غیرنظامی به همراه تعدادی از افسران نظامی

محوطه کاخ باکینگهام ـ لندن شاپور ریپورتر به پاس خدماتش به انگلستان، نشانه شوالیگری دریافت کردنعمت‌الله نصیری، محمدرضا پهلوی، شاپور ریپورتر در کنار تعدادی از مقامات انگلیسی در تهرانشاپور ریپورتر و تیمور بختیار اولین رئیس ساواک در میان چند افسر آمریکائیریپورتر نفر دوم از سمت چپ با جمشید آموزگار و تنی چندابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) رئیس مجلس سنا و ریپورترحضور در جمع سیاسیوندر بازدید از یک کارخانهریپورتر احتمالا در هندریپورتر در بازدید رسمیریپورتر در بین نظامیانریپورتر در بین نظامیانریپورتر در بین نظامیانریپورتر در جمع سیاسیونریپورتر در جمعریپورتر در حال بازدید از یک کارخانهریپورتر در فرودگاهریپورتر در کنار شاهریپورتر ردیف دوم نفر سوم از سمت چپریپورتر نفر اول ایستادهریپورتر نفر اول سمت چپریپورتر نفر اول سمت چپریپورتر نفر اول سمت چپریپورتر نفر اول سمت راستریپورتر نفر اول سمت راستریپورتر نفر اول سمت راستریپورتر نفر اول سمت راستریپورتر نفر دوم از سمت راستریپورتر نفر وسطریپورتر و دو فرزندشریپورترزیر نویس عکس تقدیم به ریپورترشاپور ریپورترشاپور ریپورترشاپور ریپورترشاپور ریپورترشاپور ریپورتر در کنار فرد ناشناختهشاپور ریپورترشمس پهلوی، مهرداد پهلبد و ریپورترشمس پهلوی، مهرداد پهلبد و ریپورترعکس یادگاری سردار اسعد بختیاری که به شاپور ریپورتر اهداء شده استشاپور ریپورتر نفر دوم از سمت چپریپورتر در بازدید از تجهیزات نظامیریپورتر در بین چند نظامیریپورتر در بین چند نظامیریپورتر در بین چند نظامیریپورتر در بین چند نظامیریپورتر در بین چند نظامیریپورتر در پاریس نفر پنجم از سمت راستریپورتر در دوران جوانیریپورتر در لباس عربیریپورتر در لباس نظامیریپورتر نفر دوم و حسین علاء نفر چهارم از سمت راستریپورتر نفر سوم ایستاده از سمت راستریپورتر نفر هشتم از سمت راست در شهر ورسای فرانسهشاپور ریپورتر نفر سمت راست در پشت سخنرانشاپور ریپورتر نفر سمت راست در پشت سخنرانشاه و ریپورتر نفر دوم سمت راستکاریکاتوری از شاپور ریپورتر و همسرشریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک و سر شاپور ریپورتر جاسوس انگلیس و فرزند اردشیر جی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.