کشف حجاب


16 دي 1401


رضا خان در بازدید از یکی از مدارس پس از کشف حجابشرکت خاندان سلطنتی پهلوی در جشن کشف حجاب- از راست به چپ: تاج الملوک، شمس و اشرف پهلوینمونه‌ای از حجاب بانوان در زمان قاجارمراسمی پس از کشف رضاخانی با حضور دانش آموزان و معلمانرضا خان در بازدید از یکی از مدارس دختران پس از کشف حجابرضا خان پس از کشف حجابدانش آموزان یکی از مدارس پس از کشف حجابدبیرستان شاهدخت پس از کشف حجابعلی اصغر حکمت در یکی از کودکستانها قبل از کشف حجابلباس محلی زنان جنوب ایران قبل از کشف حجابیکی از تجمع ها پس از کشف حجاب در دبیرستان پهلوییکی از دبیرستانهای دختران پس از کشف حجابکشف حجاب در استان فارسیکی از مراسم ها پس از کشف حجاب رضاخانییکی از مراسم ها پس از کشف حجاب رضاخانییکی از مراسم ها پس از کشف حجابیکی از مراسم های کشف حجاب در یکی از مدارسشاگردان مدارس در استان خراسان پس از کشف حجابکشف حجاب در یکی از مدارس خراسانمدیران و معلمان مدارس بجنورد پس از کشف حجابمدیران و معلمان مدارس پس از کشف حجاب رضاخانیمراسم جشن کودتای سوم اسفند پس از کشف حجاب در شهر یزدمراسم کشف حجاب رضاخانی در استان فارسیکی از مراسم ها پس از کشف حجاب رضاخانییکی از مراسم ها پس از کشف حجاب رضاخانی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.