فریده دیبا (درگذشت 1379/8/17)


16 آبان 1400


دستبوسی فریده دیبا توسط یکی از سرسپردگان رژیم پهلویفریده در میانسالیسهراب دیبا همسر فریدهسهراب، فریده و فرح دیبافرح دیبا و محمد علی قطبی (دایی) و رضا قطبی (پسردایی)سهراب و فریده دیبا در کنار اقوامفرح و فریده دیبامحمد علی قطبی برادر فریدهسهراب دیبا و فریده قطبیفریده و صفی اصفیا (رئیس سازمان برنامه و بودجه)فریده دیبا در کنار شریف امامیفریده دیبا در کنار فرخ روپارسا (وزیر بهایی کابینه هویدا)فریده دیبا، فرح و فاطمه پهلویفریده دیبا، کورت والدهایم «دبیرکل سازمان ملل»، فرحناز و لیلا پهلویفریده دیبا و رضا پهلویفریده دیبا و هویدا (نخست وزیر)سفر فرح و فریده به کاناداسفر فریده به کشور سنگالسفر فریده و فرح به شوروی سابقفریده در میز ریاستدستبوسی فریده دیبا توسط یکی از عناصر رژیم پهلوی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.