غلامعباس آرام از اعضای تشکیلات بهائی و وزیر خارجه‌ای کاملاً انگلیسیغلامعباس آرامغلامعباس آرامحسنعلی منصور- غلامعباس آرام- جمشید آموزگار- محمد نصیری- امیرعباس هویدا نیز در پشت سر غلامعباس آرام دیده می شود.غلامعباس آرام- اسداله صنیعیغلامعباس آرام و حسنعلی منصورغلامعباس آرام- حسنعلی منصور- پادشاه بلژیک (کاخ گلستان- 28 آبان 1343)


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.