مصطفی الموتی‌نیا فراماسون و نماینده مجلس شورای ملی


28 ارديبهشت 1399


الموتی‌نیا در لباس تشریفاتالموتی‌نیا در لباس تشریفاتالموتی‌نیا در لباس تشریفاتالموتی در دیدار با شاه، نفر چهارم از سمت چپالموتی نفر چهارم از سمت چپالموتی (نفر دوم از سمت راست) به همراه جعفر شریف‌امامیالموتی نفر دوم از سمت راستالموتی‌نیا در بازدید شاه و فرح از طاق بستان کرمانشاهالموتی‌نیا، شریف امامی و اسدالله علم در دیدار با شاه و فرحالموتی‌نیا و حسنعلی منصورالموتی‌نیا، دکتر محمد مصدق و مظفر بقائی کرمانیآگهی تبلیغاتی الموتی در انتخابات مجلس

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.