حسین علاء نخست وزیر رضاخان و محمدرضا پهلوی (درگذشت 1343/4/21)


20 تير 1403


حسین علاء در کنار محمدرضا پهلوی و ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا و همسرشحسین علاء و کابینه اشحسین علاء در دفتر کارشحسین علاء نخست وزیر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.