اعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضا شاهاعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضاشاهاعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضاشاهاعدام برخی از سران ایل بختیاری در زمان رضاشاه


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.