سینما رکس آبادان، ۲۸ مرداد ۱۳۵۷


28 مرداد 1402


سینما رکس آباداناخبار روزنامه‌ها پس از آتش سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357اخبار روزنامه‌ها پس از آتش سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357

سینما رکس آبادان پس از آتش سوزی در 28 مرداد 1357سینما رکس آبادان پس از آتش سوزی در 28 مرداد 1357سینما رکس آبادان پس از آتش سوزی در 28 مرداد 1357خاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانخاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانخاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانخاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانخاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانخاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانخاکسپاری شهدای سینما رکس آبادانحمل جنازه‌های سینما رکس آبادانسالن نیم سوخته سینما رکس بعد از حادثه آتش سوزیسینما رکس آبادان پس از آتش سوزیسینما رکس آبادان پس از آتش سوزیسینما رکس آبادان پس از آتش سوزیسینما رکس آبادان پس از آتش سوزیسینما رکس آبادان پس از آتش سوزیسینما رکس آبادان پس از آتش سوزیشرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت روز سوم شهدامراسم بزرگداشت سومین روز شهدای آتش سوزی سینما رکس آبادانمراسم بزرگداشت سومین روز شهدای آتش سوزی سینما رکس آبادانمراسم خاکسپاری شهدای حادثه آتش سوزی سینما رکسمراسم خاکسپاری شهدای حادثه آتش سوزی سینما رکسسینما رکس آبادانخانواده سازش که در سینما رکس آبادان سوختند - «نیلوفر- سازش» - 12 سالهخانواده سازش که در سینما رکس آبادان سوختند - «ناصر - سازش» - 27 سالهخانواده سازش که در سینما رکس آبادان سوختند - «نیره - سازش» - 19 سالهخانواده سازش که در سینما رکس آبادان سوختند - «ناهید - سازش» - 20 سالهخانواده سازش که در سینما رکس آبادان سوختند - «نادره - سازش» - 18 سالهخانواده سازش که در سینما رکس آبادان سوختند - شبنم (6 ماهه)- دختر مرحوم «ناصر- سازش»


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.