آیت‌الله محمدحسین کاشف‌الغطاء (متوفی 1334/4/28)


26 تير 1400


آیت الله محمد حسین کاشف الغطاآیت الله محمد حسین کاشف الغطاآیت الله محمد حسین کاشف الغطاآیت الله محمد حسین کاشف الغطاآیت‌الله محمدحسین کاشف‌الغطاء در فلسطینآیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء- شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نفر سوم نشسته از سمت راست


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.