احمد آرامش (درگذشت 1352/7/24)


23 مهر 1402


احمد آرامشاحمد آرامش در جوانی- سال 1324احمد آرامش در کنار احمد قوام‌السلطنه (قوام) در حال خروج از تئا‌تر تهراناحمد آرامش رئیس سازمان برنامه بودجه در کنار برادر همسرش جعفر شریف‌امامی نخست وزیر)نفر چهارم از راست: احمد آرامشپیکار من با اهریمن نوشته احمد آرامشخاطرات سیاسی احمد آرامشهفت سال در زندان آریامهر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.