احمد آرامش (درگذشت 1352/7/24)


23 مهر 1401


احمد آرامش در جوانی- سال 1324احمد آرامش در کنار احمد قوام‌السلطنه (قوام) در حال خروج از تئا‌تر تهراناحمد آرامش رئیس سازمان برنامه بودجه در کنار برادر همسرش جعفر شریف‌امامی نخست وزیر)احمد آرامشپیکار من با اهریمن نوشته احمد آرامشخاطرات سیاسی احمد آرامشهفت سال در زندان آریامهر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.