جشن تاج‌گذاری محمد رضا پهلوی پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 و ساقط نمودن دولت قانونی در ایران و بازگردان محمدرضا به تخت سلطنت، مشروعیت رژیم پهلوی بیش از گذشته زیر سئوال رفت و تنفر مردم از هیئت حاکمه فزونی یافت. در این وضعیت مشاوران شاه پیشنهاد برگزاری جشن‌هایی از جمله جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، جشن هنر شیراز، جشن هزاره فردوسی و جشن تاجگذاری را به وی دادند تا با پیوند حکومت پهلوی با تاریخ ایران باستان حداقل مقبولیتی نزد مردم کسب نماید. لذا از اواخر دهه سی برنامه‌ریزی جهت اجرای آن پیگیری گردید.
 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.