کارکردهای حزب مردم در دموکراسی نمایشی حکومت پهلوی دوران پهلوی دوم پر از واقعیت‌های ناگفته زیادی در عرصه سیاست داخلی و در عرصه سیاست خارجی است. یکی از این حقایق آشکار، تاسیس احزاب فرمایشی برای نشان دادن حکومت به پایبندی به رقابت سیاسی و دمکراسی است. این سیاست به ویژه پس از کودتای آمریکائی، انگلیسی 28 مرداد 1332 جهت مشروعیت دادن به سیاست‌های فاسد و ظالمانه رژیم در برابر مخالفان سیاسی به کار گرفته شد و تاسیس حزب مردم یکی از این احزاب نمایشی حکومت پهلوی بود. سوال اصلی این است که نقش و کارکرد حزب مردم در درون این دموکراسی نمایشی چگونه بود؟ استدلال اصلی مقاله آن است که رقابت حزبی و تشکیل احزابی مانند حزب مردم نه ذیل قانون اساسی مشروطیت بلکه در ذیل گفتمان‌سازی شاهانه از انقلاب و تمدن صورت می‌گرفت و تنها نمایشی از نوعی دموکراسی فرمایشی بود. از جمله کارکردهای اصلی این حزب در درون دموکراسی نمایشی می‌توان به جذب نیروهای کارگری، نظارت و کنترل بر مجلس شورای ملی، حمایت از شخص شاه و اقدامات او و منفعت طلبی افراد اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است با اتخاذ روش اسنادی و منابع کتابخانه‌ای به روند فعالیت این حزب از آغاز تا انحلال و سپس تشریح نقش و کارکرد حزب مردم در حمایت از نمایش دموکراسی حکومت پهلوی  پرداخته شود.
کلیدواژه: حزب مردم، حکومت پهلوی، مجلس، دولت، دموکراسی نمایشی.

**************************
 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.