اعترفات شاه و نفوذ انگلیس و روسیه در مجالس ایران رژیم پهلویشاه درکتاب «‏انقلاب سفید» فصل «‏اصلاح قانون انتـخابات‏» در خصوص اعمال نفوذ بیگانگان در مهمترین رکن ‏کـشور، اعترافی نموده است‏که قابل ترجه می‏باشد:

«‏... بعد از رفتن پدرم (‏شهریور 1320 ) مدتی مدید،‏ کارها در ظاهر به دست یک عده ایرانی، ولی در عمل‏، قسمتی به دست سفارت انگلستان و قسمـت دیگر به دست سفارت روس انجام می‏گرفت‏، و بطوریکه درکـتاب «‏ماموریت برای وطنم‏» شرح دادم‏، صبح مستشار سفارت انگلستان بـا یک لیست انتـخاباتی به سراغ مراجع مربوطه می‏آمد و عصر همان روز، ‏کـاردار سفارت روس با لیست دیگری می‏آمد... متاسفانه من بـیست سال تـمام از دوران سلطنت خودم، با چنین مجلس‏هائی سر و کار داشتم و همیشه می‏دیدیم که آنها در برابر هر اقدام اصلاحی ‏که متضمن نفع اکثریت ملت بود، ولی به نحوی از انحاء به منافع اقلیت حاکمه لطمه می‏زد، سـدی از مـخالفت‏ها و کارشکنی‏ها پدید می‏آمد که آن اقدام را خنثی و بی‏اثر می‏کرد...»

روحا‏نی‏، فخر، اهرمها سقوط شاه و پیروزی ‏انقلاب اسلامی‏، چا‏پ اول‏، نشربلیغ‏، 1370، جلد اول‏، صفحه 177

منبع:


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.