دخالت در مجلس پانزدهم شورای ملی د رژیم پهلوی11 -‏ شهریور 1324

به طوریکه چند نفر از مسافرین شاهرودی اظهار می‏داشتند: شـورویها دکتر یزدی را برای دوره پانزدهم مجلس انتـخاب و غلامرضا فولادوند هـم کاندید خود شاهرودیها است‏. شورویها چون فولادوند را از دست راستیها می‏دانند، از موفقیت او جلوگیری می‏نمایند و بهائیها که در پی فـرصت می‏گردند ظاهراً خود را طرفدار شورویها نشان داده و به نام مبارزه انتخاباتی دسته دسته از سنگسر و جاهای دیگر به شاهرود می‏آیندکه انتخابات آنجا را به نفع دکتر یزدی تمام و ضمناً با پشتیبانی شورویها به منظور اصلی خودکه تبلیغات ضدمذهبی است بپردازند و این موضوع اهالی آنجا را بیشتر متاثر ساخته است‏.

تفرشی‏، مجید،‏ گزارشها‏ی محرمانه شهربا‏نی (‏1326 - 1324)‏، چا‏پ اول‏، سا‏زما‏ن اسناد ملی‏ ایران‏، 1371، جلد اول‏، صفحه 57 و 58

منبع:


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.