تصویب‏ قرارداد کنسرسیوم در مجلس هجدهم رژیم پهلویدر فروردین 1333 دولت زاهدی به رغـم اعـتراض‌ـهای مـردم ایران انتخاباتی را که رسوایی آن در سراسر جهان انـعکاس یـافت برگزار کرد مهم‌ترین اقد‌ام نمایندگان مجلس هیجدهم‌،‌ که اکثریت قریب به اتفاق آن وابستگان ‌کودتای 28 مرداد، جیره خو‌اران دربار و عوامل وابسـته به CIA و MI6 ، مالکان و بازرگانان طرفدار رژیم شاه و زاهدی بودند، تصویب فوری قرارداد کنسرسیوم بود.

روز 27 اسفند 1332 دوره هیجدهم مجلس شورای ملی‌ گشایش یافت ، در مهر 1333 دکتر علی امینی لایحه قرارداد کـنسرسیوم را برای تصویب تسلیم مجلس شورای ملی‌ کرد. قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود.

 

منبع: نجا‌تی‌، غلامرضا‌، ما‌جرای‌ کودتا‌ی سرلشکرقرنی‌، چا‌پ اول‌، تهران‌، موسسه خدما‌ت فرهنگی رسا‌، 1373، صفحه 24 و 25

 

 
 
 
   

 


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.