تصویب‏ قرارداد کنسرسیوم درمجلس هجدهم رژیم پهلویتـصویب قرارداد کنسرسیوم در مجلس هیجدهم

در فروردین 1333 دولت زاهدی به رغـم اعـتراضـهای مـردم ایران انتخاباتی را که رسوایی آن در سراسر جهان انـعکاس یـافت برگزار کرد مهم‏ترین اقد‏ام نمایندگان مجلس هیجدهم‏،‏ که اکثریت قریب به اتفاق آن ( وابستگان ‏کودتای 28 مرداد، جیره خو‏اران دربار و عوامل وابسـته به CIA و MI6 ، مالکان و بازرگانان طرفدار رژیم شاه و زاهدی بودند، تصویب فوری قرارداد کنسرسیوم بود.

روز 27 اسفند 1332 دوره هیجدهم مجلس شورای ملی‏گشایش یافت ، در مهر 1333 دکتر علی امینی لایحه قرارداد کـنسرسیوم را برای تصویب تسلیم مجلس شورای ملی‏کرد. قراردادکنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود.

نجا‏تی‏، غلامرضا‏، ما‏جرای‏کودتا‏ی سرلشکرقرنی‏، چا‏پ اول‏، تهران‏، موسسه خدما‏ت فرهنگی رسا‏، 1373، صفحه 24 و 25

منبع:


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.