قاسم مسعودی چگونه به مجلس شواری ملی راه یافت؟قاسم مسعودی، سردبیر روزنامه‌ی «پست تهران»، مانند دیگر مسعودی‌ها در کنار مشاغل و مناصب سیاسی در عرصه‌ی مطبوعات نیز فعالیت داشت و از این طریق اهداف سیاسی و اقتصادی خود را محقق می‌ساخت. روزنامه‌ی پست تهران که ماهیتی ضددینی و غرب‌گرایانه داشت به گفته‌ی اسناد، از سوی ساواک حمایت مالی می‌شده است. انتشار مقاله علیه امام (ره) در سال 1343 که واکنش‌های شدید مردمی را به دنبال داشت، بخشی از ماهیت روزنامه پست تهران و فعالیت‌های جهت‌دار قاسم مسعودی را نشان می‌دهد. وی در دو دوره به عنوان نماینده‌ی مردم دماوند وارد مجلس شورای ملی شد. اسنادی که در ادامه‌ی ارائه می‌شوند چند نکته‌ی جالب راجع به انتخابات در عصر پهلوی و شیوه‌ی انتخاب مسعودی را نشان می‌دهند. براساس این اسناد قاسم مسعودی هیچگونه شناختی از حوزه‌ای که در آن انتخاب شده بود نداشته و اهالی دماوند با انتخاب وی به شدت مخالف بوده‌اند، آنها حتی عریضه‌هایی نیز به همین‌منظور برای مسئوولین وقت ارسال، و خواستار برخورد قضایی با موضوع شده بودند؛ غافل از آنکه همان مسؤولین زمینه‌ی انتخاب وی را فراهم کرده‌بودند.

مطلب مهمی دیگری که در این اسناد به آن اشاره شده است، خرید و فروش منصب وکالت می‌باشد. به گفته‌ی همسر مسعودی، وی با دادن پول به «تیمسار علوی‌مقدم» و «جعفری» فرماندار دماوند، توانسته بود به مجلس راه یابد. متأسفانه این رویه‌ی سخیف که مشابهت تامی با فروش ایالات به حکام در عصر قاجار دارد، در دوره‌ی پهلوی رواج داشته و بسیاری از وکلا از این طریق به مجلس راه می‌یافتند.

منبع:

 
 
 
   
 


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.