آقاى تقی‌‌زاده شما همه نفت ­را پیش‌‌فروش کرده‌‌اید!روز پنجشنبه گذشته آقاى تقی‌زاده در سالن فرهنگستان در حضور عده ­زیادى از دانشجویان سخنرانى علمى کردند. در میان صحبتهایشان چراغها ­خاموش شد و چراغ نفتى را گرفته، بر روى میز گذاشتند و ناطق به نطق خود ادامه ­داد. در همان موقع چراغ، نفتش کم بود و فتیله آن را پایین مى‌‌داد و آقاى تقی‌‌زاده ­را بالا آوردند. دانشجویى به نام ­صاحب‌زمانى فریاد کرد: ­آقاى تقی‌‌زاده شما همه نفت ­را پیش‌‌فروش کرده‌‌اید که ­دیگر نفت وجود ندارد که ­چراغ روشن شود و همه ­حاضرین دست زدند و خندیدند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.