رئیس مجلس آقای سردار فاخر حکمت و قاچاق مواد مخدر!


21 ارديبهشت 1400


در مسافرت اخیر آقاى سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شوراى ملى به ­شیراز، مشارالیه به اتفاق بدرالملوک حکمت همشیره‌‌ زاده‌‌اش به جمع‌‌آوری ­محصول مزارع تریاک املاک خود پرداخته و تریاک‌ها در دو نوبت به وسیله ­اتومبیل مذکور و به همراهی ­آقاى سردار فاخر حکمت تا ­آخرین نقطه حوزه استحفاظى ژاندارمرى­ شیراز حمل و در آنجا به­ گل‌مکانى قاچاق‌فروش ­معروف تحویل گردیده و نامبرده نیز به همراهى بانو ­بدرالملوک حکمت که ­داراى کارت شناسایى آقای رئیس مجلس بود، تریاک‌ها­ را به تهران حمل و تحویل­ حسین سیگارى و داودى ­قاچاق‌‌فروشان معروف­ نموده‌‌اند. توضیح آن که پس از ورود ­تریاک‌هاى فوق به تهران بهاى تریاک به میزان قابل ملاحظه‌‌اى تقلیل یافته و 75­ گرم آن از 2800 ریال به 1100 ریال تنزل نموده است.

1ـ اصل در پرونده آقاى سردار فاخر حکمت

2ـ اسامى قاچاقچیان در دفتر ثبت

3ـ رونوشت در پرونده قاچاق تریاک بایگانى شود 37/3/27

سردار فاخر حکمت 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.