حکومت سلطنتی پهلوی مانند حکومت فرعون استمحترماً به عرض عالى مى‌رساند برابر گزارش مأمور مربوطه شب گذشته در ­منزل آقاى مؤمنى، سیدى به نام جزایرى به منبر رفته، داستان حکومت فرعون را ­عنوان منبر قرار داده و ­سپس حاشیه رفته؛ و ­گزارش مأمور مربوطه­ حاکى است به قدرى­ یاوه‌سرایى نموده که­ نمى‌داند کدام یک از سخنان ­او را بنویسد. خلاصه نطق و­ بیان او این بود که دستگاه­ سلطنتى فعلى مانند­ حکومت فرعون است و از ­راه حقیقت خارجند و ­نمى‌توانند مملکت را اداره ­نمایند و با این فکر و مغز ­الکلىِ پوسیده چند روزى­ بیشتر نمى‌توانند ایستادگى­ نمایند و دستگاه ظالمانه ­آنها را یک مرد روحانى مانند موسى واژگون خواهد کرد. در خاتمه به آقاى­ خمینى دعا کرده است و سپس شیخ معزى به منبر رفت و صد درجه بدتر از ­جزایرى سخنرانى کرده و یکى از حرفهایش این بوده: در مملکت شیعه تمام­ کارها برخلاف قرآن انجام مى‌شود، عرق مى‌فروشند و شهر نو دایر است و رئیس­ مملکت خودش را مرد شماره 1 اسلام معرفى مى‌کند و تظاهر مسلمانى مى‌کند. ­سپس آقاى منصورزاده منبر رفته، داستان شیربان را عنوان داشته و توضیح داده ­که براى خوراک یک شیر در هر هفته 10 گوسفند معین کردند. یک رأس از گوسفندها را براى خودش بر[مى]داشت فهمیدند بازرس فرستادند. بازرس هم مثل شیربان یک رأس ­برداشت و بازرس دیگرى و بازرس ویژه و بازرس مخصوص را تبعید و بازرسى فرستادند که دیگر چیزى­ براى شیر نماند و از گرسنگى مرد و نیز لیله مورخه 42/3/28 شیخ معزى خیلى زیاده‌روى کرده و به آقاى­ کمره‌اى گوشه زده و گفته است شیرقلى قاضى هم کرده بوده است.

مراتب جهت استحضار عرض شد. کلانتر بخش یک سرگرد صفوى. امضاء مهر 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.