از چند روز حبس نترسیدپیرو 6164 ه‍ 2 ـ 42/3/18 گزارش گروهان اول اصفهان حاکى است: گروهبان 2 محمدى اعلام نموده در 170630 خرداد ماه جارى صداى بلندگو مسجدآقا (معروف به مسجدآقا) فروشان شنیده مى‌شده که جملاتى را از پشت بلندگو ادا مى‌کرده: (اى ملت از این چند ژاندارم شیره‌اى و دو کامیون سرباز نترسید. اینها دستور تیراندازى ندارند. اگر هم تیراندازى کردند، فداى امام حسین از چند روز حبس نترسید. دین از بین رفت. شماها در این محل آسوده گردش کنید و آیت‌الله خمینى در گوشه زندان باشد؟ زن به شما حرام است. چرا نشسته‌اید از چه مى ترسید؟ موضوع دین است و گرفتن پیشوا است) و مشاهده مى‌نماید که سیدیحیى مرتضوى است و به جمعیت گفته بلند شوید و به دین وفادار باشید. چون موقعیت ایجاب نمى‌کرده، کوچکترین تکلمى با وى نشده و اضافه گردیده چون اظهارات سیدیحیى مرتضوى با متن بعضى اعلامیه‌ها (موضوع نامه شماره 6164 ه‍ 2 ـ 42/318 مطابقت دارد، مسلماً اعلامیه‌هاى کشف شده هم به دستور او بوده است. گرچه مراقبت‌هاى دائمى به وسیله مأمورین به عمل آمده؛ لکن سخنرانى‌هاى سیدیحیى مرتضوى به عده‌اى از اهالى تأثیر [کرده] که تصمیم به بستن دکاکین را داشته‌اند. صبح جارى دکاکین‌ِ «فروشان» همایون‌شهر بسته و محل در حال تشنج بوده و تعداد 12 دستگاه ماشین سوارى زن و مرد و اهل علم به اصفهان آمده‌اند. علی‌هذا با موقعیتى که همایون‌شهر به خود گرفته تعداد مأمورین آن محل کم و ایجاب مى‌نماید تا دوبرابر تقویت شود مراتب جهت استحضار و اتخاذ هرگونه تصمیم فورى اعلام گردید.

از طرف فرمانده هنگ مستقل ژاندارمرى اصفهان. سرهنگ 2 فخیمى

گیرندگان: تیمسار فرماندهى مرکز توپخانه و پادگان اصفهان.

پیرو 6164 ه‍ 2 ـ 42/3/18 جهت استحضار مقرر فرمایید با توجه به شماره 6166 ه‍ 2ـ 42/3/18 نسبت به اعزام پنجاه نفر سرباز اقدام عاجل به عمل آید. ریاست سازمان اطلاعات و امنیت اصفهان

پیرو 6166 ه‍ 2 ـ 42/3/18 جهت اطلاع و اقدام.

دبیر کمیته امنیت اصفهان جهت اطلاع و اقدام

گروهان اول اصفهان [در] پاسخ 4500 ـ 42/3/18 دستور دهید مراقبت‌هاى کافى جهت نظم و امنیت محل به عمل آورند. ضمناً نسبت به دستگیرى سیدیحیى مرتضوى در موقع مقتضى طورى اقدام نمایید که تشنجى ایجاد نشود و نتیجه را گزارش نمایید.

رونوشت برداشته شد ... منعکس شده است. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.