جلوگیری حکومت پهلوی از حمایت مردمی از مسلمین در جنگ با اسرائیلروز یکشنبه سیداحمد امامى جهت آشنایى با سیدعبدالکریم هاشمى‌‌نژاد مجلسى به ناهار در منزل خود واقع در بخش 3 ترتیب داده و از عده‌‌اى از روحانیون طرفدار خمینى به این شرح: سیدحسن جزایرى ـ منوچهر منصورزاده ـ سیدجواد ابطحى ـ حاج آقا رضا مظاهرى ـ دکتر سیدجمال‌‌الدین سیادت موسوى و جمال‌‌الدین صهرى سدهى دعوت نموده است در این جلسه صحبت از جنگ اعراب و اسرائیل به میان آمده و آقاى صهرى و هاشمى‌‌نژاد در مورد آن صحبت کرده و از روش دولت ایران انتقاد نموده‌‌اند. صهرى گفته: دولت ایران شرط مسلمانى را به عمل نیاورد. هاشمى‌‌نژاد گفته: اعراب واقعاً شهامت به خرج دادند ولى دو سه نفر از سران ارتش آنان دلاورى لازم را نشان نداده‌‌اند. صهرى گفته: یهودیان مرتباً در اماکن خود اجتماع کرده و براى پیروزى یهودیان دعا مى‌‌کنند. خوب است ما هم در یکى از مساجد اجتماع نماییم و پشتیبانى خود را از مسلمین اعلام کنیم. هاشمى‌‌نژاد گفتک دستگاههاى انتظامى نمى‌‌گذارند مسلمانان احساسات خود را نشان دهند. در تهران مى‌‌خواستند در مساجد اجتماع کنند نیروهاى انتظامى آنان را متفرق کرده‌‌اند. سخنران سپس افزوده علماى نجف از جمله آقایان شیرازى تلگرافاتى براى شاه ایران و نخست‌‌وزیر مخابره کرده‌‌اند لکن دولت آنها را افشا نمى‌‌کند. سیدجواد ابطحى گفت: از سازمان امنیت روى روحانیون فشار مى‌‌آورند که حتى در مجالس روضه نیز به مسلمین دعا نکنند. آن وقت چگونه اجازه مى‌‌دهند که مسلمانان احساسات خود را نسبت به پشتیبانى از اعراب نشان دهند. آقایان مظاهرى و سیادت موسوى و سیداحمد امامى نیز هر یک در مورد فوق صحبتهاى مختصرى کردند. این جلسه در ساعت 16 خاتمه یافت. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.