سپور شهردارى، نماینده مجلس!موضوع: اظهارات هوشمند کارمند بانک اعتبارات تعاونی و توزیع

اخیراً ابوالقاسم هوشمند صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده هوشمند و کارمند فعلى اداره روابط عمومى بانک اعتبارات تعاونى [و] توزیع ضمن یک صحبت خصوصى اظهار داشت: کشور ما به نام یک کشور مشروطه محسوب مى‌شود در صورتى که در اصل، کشورى است استبدادى. نامبرده براى اثبات اظهارات خود افزود: چرا اعضاى مجلسین همگى افرادى هستند مانند مجید محسنى که سابقاً پیش‌پرده مى‌خوانده و یا حبیبى که سابقاً سُپور شهردارى بوده است؟ مگر مجلس گود زورخانه مى‌باشد؟ دولت به این جهت این گونه افرادِ بى‌اطلاع و بى‌سواد را انتخاب مى‌نماید که آنها نتوانند اظهارنظر کنند و فقط بتوانند بگویند بله. مشارٌ الیه اظهار داشت: دولت افرادى را در رأس شغل‌هاى مهم مى‌گذارد که بى‌سواد باشند و نفهم و به جز صحه گذاردن بر کارهاى دولت کارى از دستشان برنیاید.

نظریه منبع: هوشمند فردى است که داراى عقده‌هاى فراوانى از وضع حکومت مى‌باشد. چون وى همواره در اظهاراتش مى‌گوید: زمانى که من از شخص اول مملکت ـ چه رضاشاه کبیر و چه شاهنشاه آریامهر ـ پشتیبانى مى‌کردم، جراید دیگر از آنها بدگویى مى‌نمودند. در صورتى که روزنامه مرا توقیف کردند و از جراید دیگر حمایت نمودند.

نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش خبرى صحیح به نظر مى‌رسد. ح انجم آقاى همراز 48/11/1

از 325 سؤال شود مشخصات این شخص را دارند یا خیر. در صورت اول بررسى سابقه شود.48/11/1

با بخش 325 تماس حاصل لکن مشخصاتى از وى مشاهده نشد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.