بهائی متعصب، ملیحه نعیمی همسر سرلشگر پرویز خسروانیطبق اطلاع، خانم تیمسار سرلشکر پرویز خسروانى معاون ژاندارمرى کل کشور جزو بهائیان متعصب بوده و سرلشکر خسروانى نیز اداره کننده یک «لجنه» بهائى است. مرکز جلسات لجنه هم هفته‌‌اى یک بار در منزل سرلشکر خسروانى تشکیل مى‌‌شود و آقاى عطاءاللّه‌ خسروانى (وزیر کار). دکتر راسخ و دکتر ایقانى در جلسات مذکور شرکت مى‌‌کنند و به وسیله وزیر کار با تیمسار سپهبد ایادى پزشک دربار شاهنشاهى مربوط هستند و از وى اخذ دستور مى‌‌نمایند. گفته مى‌‌شود خسروانى وزیر کار عده زیادى از بهائیان وزارت کار را که سمت مهمى در آن وزارتخانه به آن‌ها محول نشده به مرور تغییرات پست داده و امور مهمه وزارت کار را به دست آنان سپرده که مى‌‌توان نام مهندس مجد معاون فنى وزارت کار و پرتو اعظم مدیرکل امور اجتماعى وزارت کار را ذکر نمود. ضمناً این عده از مبلغین بهائى هستند و هر یک لجنه‌‌اى دارند و دستورات صادره از طرف سپهبد ایادى را که وسیله وزیر کار به آنها اطلاع داده مى‌‌شود اجرا مى‌‌نمایند.

تحقیق شود یک برگ فتوکپى اطلاعیه مزبور به کمیته هیئتهاى مزبور (321) داده شود.

313 رونوشت به بخش 321 داده شود تا در اجراى امر (تحقیق) اقدام نمایند.

روى پرونده تیمسار خسروانى به کلاسه خ ـ س ـ 322 بایگانى شود 1/9...

پرویز خسروانیمئیر عزری 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.