انتخابات آزاد!دوستان و آشنایان مهندس عبدالله والا نماینده خلخال اظهار مى‌‌دارند جمع کسانى که در خلخال به نفع مهندس والا رأى داده‌‌اند از یکصدنفر تجاوز نمى‌‌کردند که هر یک سه الى چهار نفر با تغییر نام رأى داده‌‌اند و اکثر آرایى هم که به صندوق ریخته شده به خط هرمز شیبانى داماد مهندس والا بوده و مهندس والا مبلغ پنجاه هزار تومان به فضل‌‌الله سلجوقى مدیر روزنامه صداى ملیون و بسیج خلخالى کاندیداهاى خلخال پرداخته تا کنار بروند و مبلغ پنجاه هزار تومان نیز خرج متفرقه داشته و صدهزار تومان هم به فرماندار محل و دویست هزار تومان نیز به تیمسار علوى مقدم و مشارٌ الیه نزد اعلیحضرت همایون شاهنشاه که با انتخاب او از خلخال نظر موافق نداشته‌‌اند شفاعت و وساطت نموده است. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.