تحقیر معتقدان مسلمان از طرف مسئولین بهائیایقائى مدیرعامل فروشگاه فردوسى

روز یکشنبه ۴۵/10/۱۸ دکتر نصرت‌‌اللّه‌ ایقائى مدیر عامل فروشگاه فردوسى به خانم بهرامى از فروشندگان فروشگاه مذکور که روسرى به سر داشته است، دستور مى‌‌دهد که روسرى را از سر بردارد. خانم بهرامى اظهار مى‌‌دارد: به علت روزه بودن روسرى بسته است و تقاضا مى‌‌نماید به خاطر رعایت حال وى اجازه داده شود که روسرى خود را به سر داشته باشد؛ ولى ایقائى با تشدد و در حالى که موضوع روزه گرفتن بانوى مورد بحث را به باد تمسخر گرفته بوده به وى تکلیف مى‌‌کند که یا باید روسرى را بردارد و یا به خدمت وى خاتمه داده خواهد شد و بانوى یادشده در حالت ناراحتى اجباراً روسرى را از سر برمى‌‌دارد. این موضوع در بین فروشندگان فروشگاه فردوسى اثر بسیار نامطلوبى ایجاد مى‌‌نماید و از اینکه مدیر عامل فروشگاه به علت بهائی بودن اصول و معتقدات کارمندان غیر بهائی را تحقیر مى‌‌نماید، ناراضى هستند. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.