حمایت درباریان از اوباش شاه دوستاطلاعیه در روز جمعه ۳۶/8/۲۴ نزاعى خونین در بخش 15 بین حسین رمضان‌یخىِ معروف و برادرش تقى و برادرانِ هفت‌کچلان روى داد که در این نزاع چهار نفر مضروب و 12 نفر توقیف شدند و جریان به قرار ذیل است: از زمان تصدى سروان گلستانه به ریاست بخش 15 مقرر شد که قمارخانه هفت‌کچلان ماهانه یکصدهزار ریال به کلانترى بخش 15 بدهد و در عوض چون سابقاً در ماه مبلغ پنجاه هزار ریال هم به حسین رمضان‌یخى مى‌‌داده‌‌اند، مقررى مشارٌ الیه دیگر پرداخت نگردد تا اینکه در روز جمعه گذشته (۳۶/8/۲۴) حسین رمضان[یخی] با تبانى قبلى با برادرش تقى و چندین نفر دیگر با آلات قتاله از قبیل اسلحه کمرى و کارد و غیره در قمارخانه هفت‌کچلان اجتماع نموده و شروع به تظاهرات و نزاع مى‌‌نمایند که در این نزاع چهار نفر مضروب و چون سروان گلستانه رئیس کلانترى 15 با حسین میانه خوبى نداشته است، پرونده‌‌اى تنظیم و به دادسراى تهران اعزام و آقاى بیگدلى بازپرس شعبه 27 قرار بازداشت کلیه را صادر مى‌‌نماید و رئیس شهربانى، مبلغ یکصدوپنجاه هزار ریال از حسین رمضان‌یخى و برادران هفت‌کچلان مى‌‌گیرد که تبعید آنها منتفى مى‌شود ولى در بین مردم شایع مى‌‌نماید که والاحضرت اشرف پهلوى به رئیس شهربانى تلفن کرده است که از تبعید آنها صرف نظر نمایند و امروز هم بازپرس شعبه 27 قرار بازداشت نامبردگان را تبدیل به مبلغ یکصدهزار ریال کفیل نموده و حسین رمضان [یخی] از زندان مرخص گردیده است.

سمت راست: غلام حاج عباسی (غلام هفت کچلون)، سمت چپ: حسین اسماعیلی‌پور (حسین رمضون یخی) 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.