زمین خواری در طرشت تهران توسط تیمسار پرویز خسروانی و درباریانسال 1335 بانک ساختمانى سابق براساس قانون اراضى موات دادخواستهایى علیه متجاوزان به اراضى من‌جمله اراضى طرشت به هیئتهاى سه نفرى تسلیم نمود و به موجب قانون (بند ز) معاملات و نقل و انتقالات و تصرف اراضى مورد دادخواست ممنوع اعلام گردید. در سالهایى که تیمسار خسروانى فرماندهى ناحیه ژاندارمرى مرکز را به عهده داشت به ازاء امکانات مساعدى که در مورد تصرف اراضى مورد دادخواست براى متجاوزان بوجود مى‌‌آورد، ناز شستى از متقاضیان ثبت و قائم‌‌مقام‌هاى آنها مى‌‌گرفت. تیمسار خسروانى در اراضى پلاک 2395 اصلى طرشت ـ هنگامى که موضوع در هیئتهاى سه نفرى مطرح بود، معاملات ممنوعى انجام داده است که معامله با حسینمردى‌‌ها و خرم از آن جمله است. قطعاتى که در اراضى طرشت به مالکیت ایشان درآمده است در مجموع بیش از بیست هزار متر مربع و بهاى آن در شرایط فعلى از صد ملیون ریال بیشتر مى‌‌باشد به عبارت:

1ـ یک قطعه زمین در شمال غرب میدان شهیاد دریافت گردیده است.

2ـ زمین شمال باغ معروف به باغ بیوک صابر به مساحت بیش از پنج هزار متر مربع.

3ـ یک قطعه زمین در خیابان آیزنهاور به مساحت تقریب [تقریبى] 3000 متر مربع.

4ـ یک قطعه زمین در ابتداى خیابان شهرآرا و شمال پمپ بنزین به مساحت تقریبى 3000 متر مربع.

5ـ یک قطعه زمین در جنوب شرقى میدان شهیاد به مساحت بیش از 6000 متر مربع (در اراضى قنبرآباد پلاک 2395 به نام باشگاه تاج).

6ـ قطعات دیگرى در طرشت به نام ایشان وجود دارد که بایستى از مقامات ثبتى (ثبت غرب تهران) سؤال نمود.

این اراضى کلاً فاقد سند مالکیت است (سند دفترچه‌‌اى).

برابر نظریه اقدام ضمناً به اداره کل نهم نیز ارسال شود 6/6

محترماً در صورت تصویب به دفتر ویژه اطلاعات ارسال گردد. 50/6/4

 امضاى ثابتى 50/6/6 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.