به دام اندازی زنان شوهردار توسط دکتر زعفرانلو برای عبدالعظیم ولیانموضوع: اظهارات منبع پیرامون سوءاستفاده آقای ولیان از موقعیت و مقام

دکتر زعفرانلو نماینده مردم بهبهان و سرپرست دبیرخانه سازمان کشاورزان که از طرف دکتر ولیان اختیاردارِ مطلق در اداره امور سازمان کشاورزان حزب مى‌‌باشد، براى دکتر ولیان مجالس بزم شبانه ترتیب مى‌‌دهد و روابط خصوصى بین خانم‌هاى جوانِ نمایندگان وابسته به سازمان کشاورزان و بعضى افراد دیگر با دکتر ولیان ایجاد کرده است. خانم ... زن ...، خانم ... زن دکتر ... نمایندگان مجلس شوراى ملى و اخیراً هم زن ... رئیس ناحیه اداره آموزش و پرورش تهران و رئیس ... کمیته استان مرکزى براى دکتر ولیان به دام انداخته شده‌‌اند. خانم ... وزارت اصلاحات ارضى نیز که دختر ... است مدت‌هاست با دکتر ولیان روابط خصوصى دارد و ترقى شوهر او ... به همین علت بوده است. دکتر زعفرانلو براى اینکه خود را بیشتر به دکتر ولیان نزدیک نماید و از این نزدیکى بهره‌‌بردارى کند، مرتباً در حزب در مقام این است که کدام یک از نمایندگان و یا طالبین مقام داراى زن خوشگل و جوان هستند تا وسایل نزدیکى آنان را با ولیان فراهم سازد و بیشتر هم مجالس بزم را در منزل خود ترتیب مى‌‌دهد.

نظریه رهبر عملیات: با توجه به اینکه تاکنون گزارشات منبع مذکور مورد تأیید آن اداره کل بوده است، به احتمال قوى خبر فوق نیز صحت دارد.

نظریه 20 ه‍ 4: نظریه رهبر عملیات تأیید مى‌‌گردد.

دایره 1: ضمن تحقیق از سایر منابع، رونوشت به بخش 327 ارسال گردد.4/15/

عبدالعظیم ولیان وزیر اصلاحات ارضی 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.